1) Không có đủ loại mục tiêu (Ngắn, trung, dài): Ví dụ: 1 số người

11 SAI LẦM khi thiết lập mục tiêu kiến cho nhiều người không bao giờ hoàn thành.

Bạn đã từng rơi vào câu chuyện nào? Chuyện 1: A hợp tác với B.

NGHĨ NGẮN NGHĨ DÀI

Trang [tcb_pagination_current_page] của [tcb_pagination_total_pages]